H26.02.12 党総務部会・過疎対策特別委員会合同会議

党総務部会・過疎対策特別委員会合同会議に総務大臣政務官として出席しました。